Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Op alle werkzaamheden van Transparant A&C zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Alle prijzen van Transparant A&C zijn exclusief btw.
 3. Transparant A&C werkt op uurbasis tegen het tarief dat op deze website staat, tenzij anders is overeengekomen en het afwijkende tarief per mail en retourmail bevestigd is.
 4. Voor de werkzaamheden geldt de omschrijving in de opdrachtbon die de klant van Transparant A&C bij de start van de werkzaamheden ontvangt: hierin worden in ieder geval het product of de dienst en, indien relevant, de periode van de werkzaamheden vastgelegd.
 5. De betalingstermijn van de facturen is twee weken. Bij overschrijding van de termijn wordt nà de eerste aanmaning een percentage inning & factoring – te vinden onder de Tarieven op deze site – benevens de wettelijke rente in rekening gebracht.
 6. Tenzij anders afgesproken, werkt Transparant A&C samen met een door haar uitgekozen accountant, waarvan de naam bij de opdrachtbevestiging aan de klant wordt doorgegeven.

2. BTW-administratie

 1. In het geval dat Transparant de BTW-administratie behartigt gelden de volgende bepalingen:
 2. De ingekomen en uitgaande facturen die geadministreerd moeten worden, worden:
  1. ingeval van een maandelijkse BTW-afdracht op de laatste dag van iedere maand maandelijks per post en/of per mail aangeleverd
  2. ingeval van een BTW-afdracht per kwartaal, bij voorkeur maandelijks aangeleverd, maar in ieder geval uiterlijk op de laatste dag van het BTW kwartaal, zegge 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.
  3. ingeval van een BTW-afdracht per jaar, wat betreft de eerste acht maanden per 15 september aangeleverd, en de overige stukken op 5 januari van het daaropvolgende jaar.
 3. Transparant A&C neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het onvolledig en/of niet tijdig aanleveren van de stukken, dan wel een gebrekkige informatievoorziening.
 4. De klant kan Transparant A&C de inloggegevens van de belastingdienst verstrekken, zodat zij de aangifte digitaal kan verzorgen. Indien de klant zelf de btw indient, zorgt zij uiterlijk een dag voor het verstrijken van de indieningstermijn dat deze per mail ter beschikking zijn.
 5. Bij het niet voldoen aan één of meer van de voornoemde bepalingen, behoudt Transparant A&C zich het recht voor om:
  1. De werkzaamheden voor de betreffende termijn te staken en/of de BTW-aangifte op 0 te zetten.
  2. En/of de BTW-verrekening te combineren met de daaropvolgende termijn, met uitzondering van de laatste termijn van het boekjaar. Bij een jaarlijkse aangifte is dit niet mogelijk.
  3. Dan wel bij de laatste termijn door de accountant een suppletie-aangifte omzetbelasting in te laten dienen, ten behoeve van een naheffingsaanslag, opdat alsnog de btw opgegeven en afgedragen wordt; zulks ten laste van de opdrachtgever.
 6. Indien aan het einde van het jaar blijkt dat er ongeacht de tijdig ingediende BTW-aangiften een suppletieaangifte omzetbelasting nodig blijkt, dan komt deze ten laste van de opdrachtgever.

3. Stukken inkomstenbelasting

 1. Indien en voor zover behalve de facturen waarop btw verschuldigd is dan wel in mindering gebracht kan worden, ook alle overige rekeningen, declaraties e.d. per kwartaal meegestuurd worden, verzorgt Transparant A&C de administratie op een zodanige manier dat deze als basis kan dienen voor de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting door de accountant.
 2. Voor het aanleveren van de overige stukken die de accountant nodig heeft voor het opstellen van de aangifte voor de inkomstenbelasting en de jaarrekening, is de opdrachtgever verantwoordelijk.

4. Sociale media

 1. In de opdracht het pro-actieve onderhoud van sociale media voor de klant worden per mail nadere afspraken gemaakt over aantal, hoeveelheid, aansturing, informering en mate van betrokkenheid. Deze mail wordt per retourmail geaccordeerd en dient opgevat te worden als onderdeel van de opdrachtbon, vermeld in artikel 1 lid 4.
 2. Transparant A&C is niet verantwoordelijk voor — de consequenties van — omissies et cetera in het onderhoud van de sociale media, indien de opdrachtgever geen zorg draagt voor tijdige informatievoorziening en aansturing als overeengekomen in  de mail hiervoor sub 1.

5. Staking werkzaamheden

 1. Indien de factuur van Transparant A&C, inclusief het percentage inning & factoring en de wettelijke rente – als bedoeld hiervoor in artikel 1 lid 4 –  uiterlijk aan het einde van de eerstvolgende BTW-termijn niet betaald is, houdt Transparant A&C zich het recht voor de werkzaamheden te staken.
 2. Transparant A&C hervat haar werkzaamheden, nadat de factuur voldaan is, waarbij alsdan conform artikel 5 gehandeld wordt.
 3. Voor overige werkzaamheden geldt dat Transparant A&C gerechtigd is haar werkzaamheden te staken, indien na de tweede aanmaning geen betaling heeft plaatsgevonden.
 4. Los van de twee voorgaande bepalingen zet Transparant A&C het incassotraject in werking na de tweede aanmaning.

6. Overige bepalingen

 1. Transparant A&C is niet verantwoordelijk voor — de consequenties van — omissies e.d. in de administratie die dateren van respectievelijk vóór of ten gevolge van de overdracht aan haar, indien dat in het laatste geval resulteert uit onvolledige informering van de zijde van de opdrachtgever.
 2. Bij andersoortige werkzaamheden, waarmee de opdrachtgever Transparant A&C wenst te belasten, worden telkens schriftelijk aparte afspraken gemaakt, onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Transparant A&C is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die mocht ontstaan indien de verrichtte werkzaamheden niet tot het gewenste resultaat leiden, met uitzondering van de naleving van de BTW-termijnen, zij het wel onder voorbehoud van het gestelde in artikel 2.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Transparant A&C blijft overigens beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van de verzekerde is.
 5. Indien een opdrachtgever zelf algemene voorwaarden hanteert, hebben de algemene voorwaarden van Transparant A&C voorrang, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
 6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn geldig, indien ze door opdrachtgever én Transparant A&C gezamenlijk zijn overeengekomen en schriftelijk zijn bevestigd. Apart daarvan is Transparant A&C gerechtigd om coulance toe te passen bij de uitoefening van de algemene voorwaarden.
 7. Transparant A&C stuurt de — potentiële — opdrachtgever haar algemene voorwaarden per mail toe die deze per retourmail aanvaardt, tenzij hij voor de start van de werkzaamheden anders heeft laten weten, c.q. wijzigingen wil afspreken. Tot op het moment dat daarover overeenstemming bestaat verricht Transparant A&C geen werkzaamheden en zijn alle eventuele consequenties daarvan voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever.
 8. Transparant A&C behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen, uit te breiden, dan wel anderszins te veranderen.
 9. Gewijzigde algemene voorwaarden worden van toepassing op een lopende opdracht, tenzij de opdrachtgever na ter kennisname daarvan aantoonbaar schriftelijk zijn fiat onthoudt. Artikel 5 lid 6 is dan van overeenkomstige toepassing.
 10. Elk der partijen – dat wil zeggen Transparant A&C en haar klant dan wel opdrachtgever – heeft het recht om een geschil dat voortvloeit uit of samenhangt met deze algemene voorwaarden, dan wel een daarop gebaseerde overeenkomst, te doen beslechten in een arbitraal geding via http://www.e-court.nl overeenkomstig het Arbitrage Reglement van de Stichting E-Court. Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank Limburg.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s